Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Svindinge Gymnastikforening, forkortet SGF

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI.

§ 2 Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er gennem idræt og andet kulturelt virke, at fremme både børn og voksnes sundhed og trivsel i lokalsamfundet.

§ 3 Medlemskreds.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, på en indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af en sæson.

Stk. 4. Kontingent for aktivt medlemskab opkræves omkring 15. oktober for vintersæson og omkring 1. maj for sommersæson.

§ 4 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering på foreningens hjemmeside, foreningens facebookside samt ved fysiske opslag i lokalsamfundet.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af stemmetællere (hvis dette skønnes nødvendigt)
  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  • Valg af 1 revisor
  • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen (hvis en sådan er til stede).

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert andet år vælges 3 medlemmer og hvert andet 4 medlemmer. Kasserer og formand må ikke være på valg samme år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Et møde kan også aftales af bestyrelsesmedlemmerne på det foregående møde. Herved er skriftlig indkaldelse unødvendig.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger gymnastiksæsonen dvs. 1. juni til 31. maj.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning.

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål for børn og unge i lokalsamfundet efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11 Datering.

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. juni 2021.